01 Reglement for Tønsberg MC. Klubb

Revidert på Årsmøtet 2018

REGLEMENT FOR TØNSBERG MC. KLUBB

1. Klubbens formål:
  • Er å samle de motorsykkel interesserte, arbeide for å fremme trafikksikkerhet og et positivt kameratskap.
  • Klubben arbeider også for bedre forståelse av motorsyklister hos andre trafikantgrupper.
  • Klubben skal være medlem i Nmcu.
  • Styrets sammensetting: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og et varamedlem.
2. Medlemskap:
  • Fullverdig medlem: Medlemmer må være over 16 år og disponere motorsykkel.
  • Det stilles krav om å være med på minst et av klubbens arrangementer, dvs. treffet, eventuelt andre arrangementer som klubben har.
  • Styret tar stilling til konsekvensen av ikke utfylte krav.
  • Som fullverdig medlem kan du bruke ryggmerke.
  • Fullverdig medlemskap koster kr 1000,- pr. år.
  • Medlemmer under 18 år betaler kr 300,- pr. år.
3. Kontingenten skal betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes på årsmøtet.

Medlemmer som ikke betaler innen 1. April kan strykes fra medlemslisten.

4. Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år, normalt 2. helg i mars måned.

Styrets sammensetning bestemmes på hvert årsmøte.

Det er kun fullverdige medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

5. Regnskapet skal legges fram på hvert årsmøte.

Klubbens regnskapsperiode skal være fra 1/1 til 31/12. Årsmøtet skal godkjenne regnskapet.

6. Tid og sted for årsmøtet skal medlemmene ha skriftlig beskjed om.

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles dersom minst 2/3 av de fullverdige medlemmene ønsker det.

7. Klubben har egen bankkonto hvor leder og kasserer innehar prokura.
8. Tønsberg MC.klubb tar avstand fra kriminelle MC klubber og tillater ingen av sine medlemmer å bære supporterutstyr til disse.
9. Grovt tyveri fra klubbens eiendom medfører bortvisning for alltid.
10. Medlemmer som ved sin oppførsel er til skade for klubben eller bryter gjeldende vedtekter.

kan av styret ekskluderes etter advarsel. Eksklusjon kan bestemmes og oppheves av årsmøtet. I særlig tilfelle kan eksklusjon vedtas straks.

11. Disse lovene kan kun endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

REGLEMENT FOR TØNSBERG MC. KLUBB

Klubbhus

1. All narkotika er forbudt på klubbens eiendom.
2. Nøkkel kan erholdes av aktive medlemmer, styret bestemmer dette.
3. Utleie av klubbhus:

For medlemmer over 18 år: Huset kan leies ut til klubbens medlemmer, 500,- pr. døgn. Hvis leietager skal selge klubbens varer, skal fortjenesten tilfalle klubben.

Leietager er ansvarlig for oppståtte skader og huset skal leveres tilbake i rengjort stand.

4. Huset skal ikke beboes. Huset kan dog beboes i en kortere tid ved godkjenning av styret.

 

 

%d bloggere liker dette: